Svar på motion om Äldrefond i Kinda

Vid kommunfullmäktiges februarisammanträde besvarades Björn Morells motion om att inrätta en äldrefond.

Bakgrud: ”Björn Morell (V), föreslår i en motion att Kinda kommun inrättar en äldrefond för att finansiera de ökade kostnader som kan förväntas för äldreomsorgen i framtiden. Han föreslår att fonden ska inrättas genom att hälften eller mer av den 2%‐iga överskottsmålet avsätts till fonden.”

Svar: ”Det kan vara svårt att se behoven så långt fram, och mycket kan ha förändrats fram till dess.
En kommun har alltid sin beskattningsrätt att använda sig av och därför finns det inte något behov av att avsätta medel i en fond för drift av verksamheter i framtiden.
Motionen avslås med hänvisning till att något behov av att utreda möjligheten att inrätta en äldrefond anses inte föreligga.”

Tyvärr valde alltså kommunens majoritet att inte utnyttja kommunens överskott för att skapa en buffert som kunde hjälpt oss att klara ökade äldreomsorgskostnader i framtiden.

Du gillar kanske också...