Vänsterpartiets motion om Kinda som barnkommun bifölls

På kommunfullmäktige den 28 oktober behandlades Sara Franks (V) motion om Kinda som barnkommun.

Kommunfullmäktige skriver:

Bakgrund
Sara Frank föreslår i en motion att Kinda kommun tar fram en plan för att bli en
barnkommun. De förslag som räknas upp i motionen skulle alla bidra till en attraktivitet som
boendekommun. Det skulle också ge ett mervärde i marknadsföringen mot barnfamiljer så vi ser positivt
på en genomförelse av dem.

För att få en bild av hur Kinda är som kommun för barn och unga att växa upp i bör en
beskrivning av nuläget tas fram. Utifrån den kan kommunfullmäktige att ta ställning till hur vi ska gå vidare med
motionärens intentioner. Kommunens revisorer har också i en förstudie pekat på vikten av att barnperspektivet
ska finnas med i beslut och verksamhet.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Samtliga nämnder får i uppdrag att beskriva vad som idag görs för att
Kinda ska vara en bra kommun för barn att bo och vistas i.
2. En workshop utifrån barnkonventionen genomförs med intentionen att få
barnperspektivet inskrivet i kommunfullmäktiges mål inför nästa mandatperiod.
3. Motionen anses med ovanstående för bifallen.

Du gillar kanske också...