Motion om energibesparing besvarad

På kommunfullmäktiges möte den 30 september besvarades en motion av Björn Morell (V) om energibesparingar.

Fullmäktige biföll inte utan valde att ”besvara” med hänvisning till vad som redan görs, något Björn tyckte var ett otydligt svar. Han krävde återremiss.

Så skriver fullmäktige:

Energisparande motion

Bakgrund

Björn Morell (V) har lämnat rubricerad motion till kommunfullmäktige i Kinda kommun. Motionen har lämnats till kommunstyrelsen för beredning. I motionen föreslår han ett antal energibesparande åtgärder. Förvaltningen har utifrån motionen beskrivit vad som redan idag görs för att spara energi. Dessa åtgärder presenteras nedan.

Arbete pågår med att energieffektivisera belysning både i lokaler och i offentlig miljö. Under 2012 byttes till mer energieffektiv belysning på Allhamra gymnasieskola och på brandstationen i Rimforsa. Under 2013 kommer äldre delar av belysningen i Åsundahallen att bytas till mer energieffektiva armaturer. En provsträcka på Kalmarvägen i Rimforsa har utrustats med olika armaturer bland annat LED för att utvärdera ljusutbyte, belysningskomfort och ekonomi inför fortsatt utbyte av gatljusarmaturer.

Kommunfullmäktiges beslut

Med hänvisning till det arbete som redan görs inom energieffektiviseringsområdet anses motionen besvarad.

Förslag till beslut vid sammanträdet

Göran Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Björn Morell (V): Återremiss där han yrkar på att motionen ska bifallas, med ett tydligare svar än vad som är givet i motionssvaret.

Du gillar kanske också...